Saturday, January 24, 2009

แผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ม.2

แผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ม. 2 หรือที่เรียกกันในปัจจุบันว่า แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้น ม. 2 ก็เอามาประยุกต์ใช้กันเองนะฮะ ถ้ามีอะไรติดขัดก็ทิ้งข้อความได้นะคับ

กิจกรรมขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm-up)

1. นักเรียนแลกเปลี่ยนกันอ่านเรื่องที่เขียนสรุปจากการสัมภาษณ์เพื่อนในคาบที่แล้วและช่วยกัน
แก้ไข ครูช่วยประเมินแล้วให้นักเรียนเก็บไว้ใน Port Folio ของตนเอง
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตรวจการบ้านโดยครูคอยช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา
กิจกรรมขั้นนำเสนอ (Presentation)
1. ครูใช้เกม I know everything เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการขอและให้ข้อมูลส่วนตัวซึ่งเกมนี้จะเป็น
การใช้รูปภาพและการถาม-ตอบ เช่น ครูชูรูปภาพของใครคนหนึ่ง แล้วบอกนักเรียนว่า
I know everything about the person in the picture. If you want to know her/him, you can ask me.
ครูจะได้คำถามง่ายๆ เช่นดาวน์โหลดแผนการสอนอังกฤษชั้น ม. 2

No comments:

Post a Comment