Friday, January 23, 2009

แผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ป. 2

แผนการสอนภาษาอังกฤษชั้น ป. 2 หรือที่เรียกกันในปัจจุบันว่า แผนการจัดการเรียนรู้ชั้น ป. 2 ก็เอามาประยุกต์ใช้กันเองนะฮะ ถ้ามีอะไรติดขัดก็ทิ้งข้อความได้นะคับ

สาระการเรียนรู้

Vocabulary : desk, chair, door, broom, garbage can, window,
blackboard, computer, it’s

Structure : What’s that in English?It’s a .......... .

ทักษะกระบวนการ : ทักษะการฟัง พูด / ทักษะการเดา / กระบวนการสื่อความ


ดาวน์โหลดแผนการสอนภาษาอังกฤษหลักสูตร 2551คลิกNo comments:

Post a Comment